Deel/print deze pagina:

Stichting Alkmaardermeeromgeving

De Stichting zet zich in voor het behoud en de versterking van de natuur, het landschap en de cultuur-historische kwaliteiten van de groene gebieden tussen en rond de dorpen Akersloot, Bakkum, Castricum, De Woude, Limmen en Uitgeest.

Van west naar oost, over een afstand van zo'n 10 km, omvat dit gebied een even divers als typisch Noord-Hollands landschap: strand, duinen, geestgronden, poldergebieden en het Alkmaardermeer en Uitgeestermeer. Gelegen aan de rand  van de metropoolregio Amsterdam, tussen Alkmaar en Beverwijk, is deze groene oase van onschatbare waarde voor mens en natuur.

De Stichting legt de nadruk op deze aspecten van het landschap: (i) het open karakter van de duinrandpolders en veenpolders, (ii) de herkenbaarheid van de in het gebied gelegen dorpen, (iii) de restanten van de Oer-IJ delta, (iv) de bijzondere natuurwaarden, van dit gebied, zoals duinvegetatie en weidevogels en de cultuurhistorische kenmerken, zoals de ontginningsgeschiedenis en het waterbeheer.

Behoud en versterking van de landschappelijke en cultuur-historische kwaliteiten van het groene gebied tussen en rond de dorpen Akersloot, Bakkum, Castricum, De Woude, Limmen en Uitgeest.

De Stichting houdt zich bezig met een breed scala van zaken die de kwaliteit van het buitengebied rond de gemeenten Castricum en Uitgeest raken. Als het gaat om aantasting van het gebied zal zij gevraagd en ongevraagd adviezen gevn en bezwaren naar voren brengen. De Stichting trekt hierbij zoveel mogelijk op met andere lokale, provinciale en landelijke natuur- en milieuorganisaties.

Het kan gaan om relatief kleine problemen, zoals het te vroeg maaien van wegbermen, tot zaken die een grote en blijvende impact hebben op ons leefgebied. Zoals de plaatsing van windturbines en zonneparken.

Steeds wordt eerst nagegaan welke instantie verantwoordelijk is. Daarmee wordt contact opgenomen om te komen tot een aanvaardbare oplossing. In veel gevallen gaat het om plannen die door een gemeente of de provincie worden aangekondigd. In die gevallen wordt gebruik gemaakt van inspraakprocedures. Waar mogelijk gecoördineerd met andere organisaties.

De Stichting hecht grote waarde aan goed luisteren naar alle partijen om te komen tot een afweging van belangen en het vinden van een werkbare oplossing. In dit proces weegt het behoud van de kwaliteit van ons landschap zwaar. Immers, eenmaal verloren komt die kwaliteit nooit meer terug!